Tetramorium tyrion Hita Garcia & Fisher, 2012 valid
Tetramorium tyrion Hita Garcia & Fisher, 2012a: 115, figs. 156, 161-163 (w.) MADAGASCAR. Malagasy.
Primary type information: Primary type material: holotype worker. Primary type locality: Madagascar: Tulear, Bereboka, 60 km. NE Morondava, B.M. 1983-201, 18-23.v.1983 (J.S. Noyes & M.C. Day). Primary type depository: BMNH. Primary type specimen: CASENT0249085.
Citations