Myrmica kamtschatica Kupyanskaya, 1986 valid
Myrmica kamtschatica Kupyanskaya, 1986a: 88, figs. 3, 6, 9, 10, 14 (w.q.m.) RUSSIA. Palearctic.
  • Senior synonym of Myrmica aborigenica: Radchenko, 1994i: 86.
  • See also: Kupyanskaya, 1990a: 112; Radchenko & Elmes, 2010: 161.
Junior synonyms
Citations