Myrmica rhytida Radchenko & Elmes, 1999 valid
Myrmica rhytida Radchenko & Elmes, 1999a: 41, fig. 5(1-10) (w.q.m.) INDIA. Indomalaya.
  • See also: Radchenko & Elmes, 2010: 224.
Citations