Thaumatomyrmex ferox Mann, 1922 valid
Thaumatomyrmex ferox Mann, 1922: 3, fig. 1 (w.) HONDURAS. Neotropic.
  • Vazquez et al., 2010: 25 (q.).
  • Senior synonym of Thaumatomyrmex paludis: Longino, 1988: 38.
  • See also: Kempf, 1975b: 119.
Citations