Neivamyrmex planidorsus (Emery, 1906) valid
Eciton planidorsum Emery, 1906c: 110 (w.) PARAGUAY. Neotropic.
  • Combination in Neivamyrmex (Acamatus): Emery, 1910b: 25; in Neivamyrmex: Borgmeier, 1953: 6.
  • Senior synonym of Neivamyrmex paranense: Borgmeier, 1953: 9.
  • See also: Borgmeier, 1955: 421.
Junior synonyms
Citations