Apterostigma goniodes Lattke, 1997 valid
Apterostigma goniodes Lattke, 1997: 155, figs. 64, 85, 104, 125, 148 (w.) COSTA RICA. Neotropic.
Citations